دکتر بیژن عباسی آرند

دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل جدید ایرانسل شد

/dr-bijan-abbasi-arand

​​پس از 13سال مدیرعاملی علیرضا قلمبر دزفولی در ایرانسل، دکتر بیژن عباسی آرند بر صندلی مدیرعاملی دومین اپراتور کشور تکیه زد. این تغییر مدیریت که از ماه گذشته صدای آن به گوش می‌رسید، امروز بعد از جلسه هیئت مدیره ایرانسل صورت گرفت.​​